لینک های دسترسی

ايالات  متحده از عراق  خموشانه  چهار صد عضو هيات نظامي  را  که  در جستجوي  اسلحه  غير  قانوني  بود  خارج  ساخته  است - 2004-01-08


روزنامه نيو يارک تايمز ميگويد ايالات متحده خموشانه چهار صد عضو هيات نظامي را که در جستجوي تجهيزات مربوط به اسلحه غير قانوني بوده اند از عراق خارج ساخته است. اين گزارش از قول مامورين وزارت دفاع ايالات متحده گزارش ميدهد که ماموريت اين هيات شامل جستجوي راکت انداز هاي بود که از آن در اسلحه غير قانوني استفاده شده ميتوانست و اين هيات بدليلي خارج ساخته شده که کار آن تمام شده است.

ولي اين گزارش نيو يارک تايمز ميگويد يک هيات جداگانه نظامي که متخصص از بين بردن اسلحه کيمياوي و بيولوژيکي ميباشد هنوز هم بحيث جزئي از يک گروه بزرگ در عراق ميباشد که در جستجوي اسلحه داراي تاثير وتخريب جمعي از چندين ماه به اينطرف بدون کدام مؤفقيتي ميباشد.

XS
SM
MD
LG