لینک های دسترسی

Breaking News

بش: اولين انتخابات ديمو کراتيک در افغانستان  باساس تقسيم اوقات مجوده  بر گزار خواهد شد - 2004-01-09


رئيس جمهور بش ميگويد باوجود نگراني ها در مورد بطي بودن عمليه نامنويسي راي دهندگان، اولين انتخابات ديمو کراتيک در افغانستان باساس تقسيم اوقات مجوده بر گزار خواهد شد. زلمي خليل زاد سفير ايالات متحده امريکا در افغانستان روز پنجشنبه به خبر نگاران در واشنگتن گفت مشکلات در عمليه نامنويسي موجود هست اماتا شش ماه ديگر يعني وقت معينه داير شدن انتخابات ، رفع خواهد شد خليل زاد اين تبصره ها را بعداز آنکه ملل متحد گفت که بخاطر مشکلات امنيتي که مساعي نامنويسي راي دهندگان را بطور جدي مانع گرديد، شايد انتخابات در افغانستان به تعويق بيافتد.

منويل دي ال ميدا يي سلفا نطاق ملل متحد گفت بخاطر فقدان امنيت، هيات هاي نامنويسي نتواسته اند تا به بسياري از نقاط کشور دسترسي پيدا کنند وبناً تقريباً اين ناممکن خواهد بود که با در نظر داشت شرايط موجود، انتخابات را در ماه جون بر گزار کرد.

مامورين ملل متحد مي گويندازتخمين ده مليون نفوس افغانستان که واجد شرايط راي دهي هستند کمتر از ۲۷۵ هزار نفر تاکنون نامنويسي شده اند. در اوايل اين هفته لويه جرگه افغانستان قانون اساسي جديد افغانستان را تصويب کرد که راه را براي داير شدن انتخابات باز نمود. در ماه هاي اخيرتندروان مظنون القاعده و طالبان حملات شانرا در بخشهاي مختلف افغانستان شدت بخشيده اند که اين موضوع انتخابات را تهديد ميکند. درحال حاضر يک قواي امنيتي بين المللي تنها در اطراف کابل مصروف اجراي وظيفه ميباشد.

XS
SM
MD
LG