لینک های دسترسی

از قول يکی از اعضای پارلمان ايران گزارش داده شده که کانديدای هشتاد عضو اصلاح طلب مجلس رد شده است - 2004-01-11


اعضای پارلمان ايران ميگويند در حدود مناصفه اکثريت اصلاح طلب اعضا از انتخاب شدن مجدد در ماه آينده از طرف شورای نگهبان محافظه کار منع شده اند. خبر ممانعت آنها امروز سرو صدائی را در پارلمان ايجاد نمود واکثر اعضا در اعتراض به اين تصميم از مجلس خارج شدند. از قول يکی از اعضای پارلمان گزارش داده شده که کانديدای هشتاد عضو اصلاح طلب مجلس رد شده است.

اصلاح طلبان در حدود دو ثلث اعضای دو صد ونود عضوی را تشکيل ميدهند. انتظار ميرود محمد خاتمی رئيس جمهور ايران که برادرش رهبری بزرگترين حزب اصلاح طلب را در ايران بدوش دارد از پورای نگهبان بخواهد که بر تصميم خود تجديد نظر نمايد.

XS
SM
MD
LG