لینک های دسترسی

Breaking News

سروی روز نامه  نيو يارک  تايمز در مورد جنگ عليه دهشت افگني و بُش - 2004-01-18


يک نظر پرسي جديد نشان ميدهد که امريکائي ها از رسيدگي رئيس جمهور بُش به جنگ عليه دهشت افگني قوياً پشتيباني ميکنند ولي اکثراً در باره سياستهاي اقتصادي و داخلي او شک دارند. در يک سروي روز نامه نيو يارک تايمز و تلوزيوين سي بي اس از بيش از يک هزارخانوار امريکائي که بطور اتفاقي انتخاب شدند از هر پنج امريکائي يک نفر آنها گفته است که سنگيني ماليات بر عايدات

از اثر کاهش اخير ماليات کمتر شده است ولي اين نظر پرسي دريافته است که شصت و هشت فيصد امريکائي ها به سياستهاي امنيت داخلي رئيس جمهور بُش نمره عالي داده اند. اين نظر پرسي ميگويد تائيد از رئيس جمهور همچنان پنجاه در صد باقيست که تقريباً فيصدي است که قبل از حملات دهشت افگني يازدهم سپتمبر سال دو هزار و يک بود.

XS
SM
MD
LG