لینک های دسترسی

بيانيهء وضع کشور - 2004-01-20


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده امروز بيانيهء وضع کشور را ايراد می کند و توقع می رود طی آن از تصميم خود مبنی بر براه انداختن جنگ در عراق و اولويت های سياست داخلی خود مدافعه کند.

مامورين قصر سفيد اشاره کرده اند که رئيس جمهور ازين يانيهءخود در محضر مجلسين کانگرس استفاده می کند تا توجهء امريکائيان را از رقبای ديموکرات خود بسوی دست آوردها خودش در سه سال گذشته معطوف سازد.

همچنان انتظار می رود او موضوعات داخلی و امنيت اقتصادی را مورد بحث قرار دهد.

اين بيانيه در حالی ايراد خواهد شد که يک سروی آرای عامهء شبکهء خبری ای بی سی و روزنامهء واشنگتن پوست نشان می دهد امريکائيان از پاليسی داخلی رئيس جمهور بصورت عموم ناراض هستند.

XS
SM
MD
LG