لینک های دسترسی

تقاضا برای تحقيقات مستقل بر استحبارات قبل او جنگ امريکا در عراق - 2004-01-29


رئيس سابقهء مفتشين اسلحه ايالات متحده در عراق تحقيقات مستقل را بر اطلاعات استخباراتي قبل از جنگ بر پروگرامهاي تسليحاتي صدام حسين تقاضا کرده است. ديويد کي ديروز در يک کميتهء مجلس سناي ايالات متحده بار ديگر گفت عقيده ندارد که عراق ذخاير اسلحهء داراي تاثير و تخريب جمعي در زمان تهاجم قواي ايالات متحده بر آنکشور درسال گذشته بود.

حکومت رئيس جمهور بُش بااتکا به اطلاعات استخباراتي ميگويد چنين اسلحه دليل عمده رفتن به جنگ بود. ديويد کي گفت استخبارات ناقص بود ولي وي همچنان گفت عقيده ندارد که مامورين حکومت رئيس جمهور بُش بر دفاتر استخباراتي فشار آورده باشد. که به چنين نتيجه برسند

XS
SM
MD
LG