لینک های دسترسی

Breaking News

تصميم در مورد عساکر کانادائی در افغانستان - 2004-02-05


مقامات کانادائی ميگويند به تعقيب خروج مجوزهء 2000 عسکر کانادائی در ماهء آگست ائ کابل در حدود 500 عسکر کانادائی در افغانستان باقی خواهند ماند.

مامورين ميگويند تا بحال تصميم گرفته نشده که اين قوا صه خواهد کرد ولی ممکن است که بعضی از عساکر در مساعی بازسازی سهم بگيرند.

عساکر کانادائی بخشی از قوای مساعدت امنيتی بين المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان هستند.

XS
SM
MD
LG