لینک های دسترسی

مفتشين اسلحه ملل متحد در ايران طرحهاي پرورگام ذروي سال گذشته انکشور را پيدا کرده اند - 2004-02-13


ديپلوماتهاي غربي ميگويند که مفتشين اسلحه ملل متحد در ايران ، طرحهاي پرورگام ذروي سال گذشته انکشور را پيدا کرده اند. ديپلوماتها اطهار ميدارند که دريافت اين طرح ظرفيت افزايش قدرت ايران را نشان نميدهد اما سوالهاي را به ميان مياورد که ايا ايران با اداره بين المللي انرژي ذروي ، همکاري کامل دارد يانه .

ايران اصرار ميورزد که پروگرام ذروي انکشور براي مقاصد صلح مورد استفاده قرار ميگيرد . اما ديپلوماتها ميگويند ه که انها اخيرا طرحهاي تازه دور دوم غني سازي ذروي را پيدا کرده اند که منجر توليد يورانيوم براي استفاده در ساختن سلاح ذروي استفاده ميشود مفتشين ميگويند که آنها، طرحهاي رابه کمک دريافت هاي از پروگرام ذروي ليبيا پيدا کرده اند

XS
SM
MD
LG