لینک های دسترسی

Breaking News

شموليت هفت زن در قوای پليس ملی - 2004-02-16


هفت زن بيوهء افغان اولين زنان افغانی هستند که طی بيش از ده سال گذشته بقوای پليس کشور ثبت نام کرده اند.

اين زنان امروز بنا بسفارش وزارت شهدا و معلولين در مرکز تربيهء قوای پليس ملی ثبت نام کردند. توقع ميرود آنها بعد از تکميل هشت هفته تعليمات که بروز شنبه آغاز مييابد وظايف ابتدائی امنيتی را بعهده بگيرند.

ثريا رحيم معين وزارت امور زنان گفت افغانستان بزنان بيشتر در قوای پليس احتياج دارد تا در قسمت تعقيب عدلی جرايم عليهء زنان کمک کنند.

در حال حاضر زر قوای پليس کابل زنان موءظف هستند ولی اکثر آنها وظايف اداری دارند.

XS
SM
MD
LG