لینک های دسترسی

فروش مواد مورد ضرورت اسلحهء ذروی توسط عبدالقدير - 2004-02-20


يک گزارش پوليس در ماليزيا حاکيست که بهاری سيد ابوطاهر، يک سرمايه دار سری لانکائی با عبدالقدير خان کمک کرد مواد اسلحهء ذروی را در سالهای ۱۹۹۰ به ايران انتقال دهد.

بموجب اين گزارش که بروز جمعه منتشر شد ابوطاهر به پوليس گفت که داکتر عبدالقدير خان ماشين های سنترفيوج را که برای ساختن مواد مورد ضرورت اسلحهء ذروی بکار ميرود از طريق دوبی که مرکز عمليات بازار سياهء او تلقی می شود، به ايران فرستاده است.

گزارش حاکيست که در بدل آن عمال ايرانی بکسی را که حاوی سه مليون دالر بود به عبدالقدير خان تسليم کردند.

در گزارش پوليس همچنان تذکر رفته که ابوطاهر از يک معاملهء ديگر واقف بود که عبدالقدير چندين سال قبل يورانيم غنی شده را به ليبيا فروخته بود.

عبدالقدير که مؤسس پروگرام بم ذروی پاکستان پنداشته می شود بتاريخ ۴ فبروری اعتراف کرد که تکنالوژی اسلحهء ذروی را به ايران، ليبيا و کوريای شمالی فروخته است. روز بعد آن پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان او را عفو کرد.

اما بعضی از سياستمداران پاکستانی ميگويندعبدالقدير نميتوانست بدون اينکه قوای نظامی واقف باشد چنين مواد و اطلاعات را انتقال بدهد.

سيد منور منشی عمومی جماعت اسلامی پاکستان می گويد:“بدون دخالت اردو ممکن نيست يک ساينتست خودش منحيث يک فرد، با کدام پروگرام ذروی کدام کشور کمک کند.”

اما حکومت مکرراً هرنوع دخالت را در فعاليت های بازار سياهء عبدالقدير تکذيب کرده است.

يک مامور عاليرتبهء پاکستانی بروز جمعه به صدای امريکا گفت که مقامات از دير مدت سؤ ظن داشتند که داکتر عبدالقدير در انتشار مواد ذروی دست دارد و يک سال قبل او را تحت تعقيب قرار داده مجبورش ساخت تا عمليات بازار سياه را به دوبی انتقال دهد.

اين مامور همچنان گزارش پوليس ماليويا را تکذيب کرد که در انتقال مواد ادعا شدهء ذروی به ليبيا از يک طيارهء پاکستانی استفاده شده بود.

XS
SM
MD
LG