لینک های دسترسی

Breaking News

جستجوي مردي که يک طياره هليکوپتر را هدف قرار داد  - 2004-02-23


قوای امريکا وافغان در جستجوی مردی هستند که يک طياره هليکوپتر ملکی را در جنوب افغانستان هدف قرار داد ، پيلوت را به قتل رسانيد ودو نفر ديگر را بشدت زخمی ساخت . اين جستجو شامل پاليدنِ خانه بخانه، روز يکشنبه بعد از آن آغاز شد که اين طياره در اثر شليک يک تفنگ خودکار در حالی هدف قرار گرفت که از شهرکی واقع در ۵۰ کيلومتری غرب قندهار آماده پرواز بود. براين هلفرتی نطاق نظامی امريکا گفت يک نفر از داخل جمعيت بيرون آمده و با استفاده از يک تفنگ خود کار بسوی اين طياره آتشباری کردو بعد محل را ترک گفت . پيلوتی که وفات يافت يک مرد ۴۵ ساله آستراليايی بود که از جانب شرکت امريکايی ) لويی برگر گروپ( استخدام شده بود. اين شرکت در پروژه های باز سازی افغانستان کار ميکند.پيلوت کارمندان اين شرکت را برای تفتيش اعمار کلينکهای صحی انتقال ميداد که حمله بر وی صورت گرفت . يک خانم امريکايی و يک محافظ امنيتی برتانوی که در اين هليکوپتربودند نيز بشدت زخمی شده اندوبرای تداوی به پايگاه هوايی بگرام انقتال داده شدند. يک ترجمان افغان درين حادثه جراحات خفيف بر داشت. يک مرد که ادعا ميکرد نطاق طالبان است به آژانسهای خبر رسانی تلفن کرده وگفت طرفداران حکومت سقوط داده شده طالبان مسئول اين حمله هستند.

XS
SM
MD
LG