لینک های دسترسی

يکی از مشاورين سابقه دار ياسر عرفات در شهر غزه کشته شده است - 2004-03-02


يکی از مشاورين سابقه دار ياسر عرفات توسط مردان مسلح نقاب پوش در شهر غزه کشته شده است . شاهدان فلسطينی ميگيند که خليل ال ضابن در خارج از دفتر کارش امروز سه شنبه چتد بار بسويش شليک شدو بعد از مدت کوتاهی هلاک گرديد.

وی ناشر مجله در مورد حقوق بشر مردم فلسطين بود و اکثرا به ياسر عرفات مشوره ميداد. عرفات اين حمله را يک » قتل کثيف « خواند.

قتل ال ضابن ، يکی از جمله يک سلسله کشتار و تشدد های بين فلسطينيان در ساحل غربی و غزه است . در مورد ازدياد جرائم و جنگ های سياسی قبل ا ز خروج احتمالی اسرائيل از اکثريت بخش های باريکه غزه ، تگرانی هافزونی يافته است.

XS
SM
MD
LG