لینک های دسترسی

Breaking News

جک سترا: افغانستان بعد از سقوط طالبان جای بهتری برای زندگی شده است  - 2004-03-05


جک سترا، وزير خارجه برتانيه ميگويد افغانستان بعد از سقوط طالبان جای بهتری برای زندگی شده است. اين مامور برتانيه که از افغانستان ديدن ميکند در کابل بخبرنگاران گفت وضع حقوق بشر در کشور بهبود يافته و مردم از نقطه نظر اقتصادی مرفه تر شده اند.

او به تعقيب مذاکره با حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان با خبرنگاران صحبت کرد. جک سترا همچنان افغانستان را بخاطر مساعی محکم آن در مبارزه عليه توليد مواد مخدر مورد ستايش قرار داد.

او گفت اقدامات حکومت کرزی و جامعه بين المللی در جهت ايجاد يک کشور مصون و مرفه برای ممانعت از توليد مواد مخدر لازمی است.وزير خارجه برتانيه از پاکستان بکابل مواصلت کرد. او درانجا با پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان روی موضوع عدم انتشار اسلحه ذروی صحبت کرد.

او همچنان از عمليه صلح بين هند و پاکستان پشتيبانی کرد و از مساعی پرويز مشرف بخاطر شجاعت و عزم او در جنگ جاری عليه دهشت افگنی ستايش نمود. قبلاً جک سترا از يک مدرسه در پشاور ديدن کرده در مورد اسلام در محضر محصلين يونيورستی بيانيه ايراد کرد. او همچنان از چند مدرسه در محل ديدن کرد.

XS
SM
MD
LG