لینک های دسترسی

سه  مسلمان  امريکائی  برای  پشتيبانی از دهشت  افگنی مقصر  شناخته شدند  - 2004-03-05


سه مسلمان امريکائی که متهم به تربيه افراد برای جهاد عليه ايالات متحده هستند در دسيسه برای پشتيبانی از دهشت افگنی مقصر شناخته شدند.

يک قاضی در ايالت ويرجينيا حکم نمود که اين سه نفر جزئی از يک شبکه هستند که تمرينات آموزشی را برای جهاد با براه انداختن جنگهای تصنعی کوچک در جنگل انجام ميدهد.

اين جنگهای تمثيلی شامل ضربه زدن بر اهداف با رنگ بود. وکلای مدافع آنها مؤکلين شانرا جوانان بيگناهی معرفی کردند که برای تفريح دست به چنين بازی زده اند.

ولی مدعی العموم ها ميگويند آنها جزئی از يک دسيسه هستند که دران گروه لشکر طيبيه مستقر در پاکستان دخيل است که در کشمير تحت اداره هند می جنگد. دو نفر از متهمين متهم به رفتن به پاکستان برای تربيه اين گروه شده اند. اين سه نفر در ماه جون احتمالاً به حبس عمری محکوم مواجه ميباشند.

XS
SM
MD
LG