لینک های دسترسی

Breaking News

عکس العمل به گزارش سازمان مراقب حقوق بشر - 2004-03-08


نظاميان ايالات متحده ميگويند يک گزارش يک گروه مدافع حقوق بشر مستقر در نيو يارک بنام مراقبت از حقوق بشر که ميگويد قوای ايالات متحده در افغانستان تخطی های شديدی را بشمول شکنجه مرتکب می شوند با واقعيت مطابقت ندارد.

دگرمن براين هلفرتی نطاق قوای ايالات متحده در افغانستان به خبرنگاران گفت اين گزارش فاقد درک اوضاع افغانستان است. وی گفت اين کشور يک صحنهء جنگ است و قوای نظامی ايالات متحده مقررات مناسب اشغال و قانون جنگ را تعقيب می کند. سازمان مدافع حقوق بشر بنام مراقبت از حقوق بشر در يک گزارش پنجاه و نه صفحه ئی قوای ايالات متحده را در افغانستان به تخلف بر حقوق بشری مردمان ملکی و بد رفتاری با شورشيان مظنون افغان متهم می سازد.

براد آدمز يک مامور سازمان مراقبت از حقوق بشر می گويد شواهد قانع کننده ای نيز موجود است که اشاره می کند افراد ايالات متحده همچنان به آنچه که اعمال معادل شکنجه و وحشت ،غير انسانی و رفتار خفتبار توصيف نموده دست می زنند.

ولی براين هلفرتی گفت گر چه شورشيان از مردم افغانستان نمايندگی نميکنند و بنا بران از نگاه تخنيکی دشمن محارب خوانده نمی شوند ولی با آنهم رفتار ايالات متحده با توقيف شدگان مطابق به قانون بين المللی بوده و شامل ثبت آن نود کميتهءصليب احمر می باشد.

XS
SM
MD
LG