لینک های دسترسی

امضای قانون اساسی عراق - 2004-03-08


شورای حاکمهء عراق قانون اساسی مؤقت عراق را امضا نمود و راه را برای اعادهء حاکميت به مردم عراق در ماه جون باز می سازد. بيست و پنج عضو شورای حاکمه که از طرف ايالات متحده تعيين شده اند. اين سند را امروز طی مراسمی در بغداد که دران شخصيت های متعددی بشمول پال برمر آمر امريکائی اداری عراق اشتراک داشتند امضا کردند.

مامورين ايالات متحده و عراق اکنون کمتر از چهار ماه وقت دارند روی تشکيل يک حکومت مؤقت برای بدست گرفتن قدرت از ادارهء مؤقت در سی ام جون موافقه کنند.

XS
SM
MD
LG