لینک های دسترسی

شکست حکومت يونان در انتخابات عمومی آن کشور - 2004-03-08


حزب محافظه کار مخالف حکومت در يونان با پيروزی در انتخابات پارلمانی به حکمروائی بيش از يک دههء حزب سوسياليست خاتمه داد.

در حالی که شمارش آرای انتخابات روز يکشنبه تقريباً تکميل گرديده حزب دموکراسی نوين چهل و پنج در صد آراء و حزب جنبش سوسياليستی فراگير هيلينيک چهل فيصد را بدست آورده است .

محافظه کاران اکثريت قاطعی را در پارلمان سه صد عضوی جديد خواهند داشت. جارج پاپاندريوس رهبر حزب سوسياليست ديروز يکشنبه به شکست خود اعتراف نمود و به حزب دموکراسی نوين تبريک گفت و وعدهء همکاری داد. کاستاس کارامانليس رهبر محافظه کاران صدراعظم آيندهء يونان تعهد نموده که برای مصؤنيت المپيک تابستانی امسال از هيچ اقدامی دريغ نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG