لینک های دسترسی

Breaking News

پشتيبانی امريکا او قطعنامهء ضد چين در ملل متحد - 2004-03-11


يک مامور عالی رتبهء ايالات متحده بار ديگر تائيد کرد که حکومت بش اراده دارد از يک قطعنامهء ملل متحد پشتيبانی کند که از چين بخاطر تخطی از حقوق بشر انتقاد ميکند.

لورن کرينر، معين وزارت خارجهء ايالات متحده برای حقوق بشر بروز چهارشنبه گفت ايالات متحده بخاطری از قطعنامه پشتيبانی خواهد کرد که مذاکرات سال گذشته با چين روی موضوع حقوق بشر مثمر نبوده است.

هفتهء گذشته مجلس نمايندگان ايالات متحده لايحه ای را بتصويب رسانيد که از حکومت بش خواستار می شد از قطعنامه ای حمايت کند که هفتهء آينده در جلسهء کميسيون حقوق بشر ملل متحد در ژنيو تصويب شده و از چين انتقاد خواهد کرد.

چين موقف ايالات متحده را رد کرده است و ايالات متحده را متهم می کند که مساعی چين را در جهت بهبود بخشيدن سطح حيات و اقتصاد آن کشور برسميت نشناخته است.

XS
SM
MD
LG