لینک های دسترسی

مذاکرات روی تسليمی تندروان به حکومت - 2004-03-24


۰رهبران قبايلی در غرب پاکستان برای سومين بار سعی دارند در بارهء تسليمی جنگجويان مظنون القاعده و حاميان تندرو آنها که در نزديکی سرحد افغانستان مقاومت می کنند مذاکره نمايند. جزئيات اين مذاکرات امروزی بين هيئتهای موی سفيدان قبايلی و تندروان تا کنون در دست نيست . رهبران قبايلی در دو کوشش قبلی نتوانستند به محاصرهء يک ساحهء وسيع وزيرستان جنوبی توسط نظاميان پاکستانی خاتمه بدهند. اردوی پاکستان و اين تندروان در جنگهای پراگندهء ديروز درگير بودند. ولی از تلفات گزارشی در دست نيست . در يک حادثهء جداگانه امروز يک راکت بر شهر پيشاور در شمال غرب پاکستان در جدود دو صد و بيست کيلو متر دور از ساحهء جنگ اصابت کرد و حد اقل دو نفر رازخمی ساخت .

XS
SM
MD
LG