لینک های دسترسی

Breaking News

توافق صين مبنی بر عفو قرضهء افغانستان - 2004-04-01


چين موافقه نموده تا قروض افغانستان را معاف کند.

لی ژاوشنگ، وزير خارجهء چين اين اعلام بخشش قروض را در جريان کنفرانس کمک دهندگان در برلين بعمل آورد. سينهوا، آژانس خبرگزاری رسمی چين از قول لی گزارش داد که بيجنگ از پيشرفتی که در جهت صلح و بازسازی در کشور همسايهء غربی اش رونما شده مسرور است.

سينهوا نگفت که قرضهء چين به افغانستان چقدر بود ولی گزارش های قبلی اين رقم را در حدود ۱۸ مليون دالر خوانده بود. در سال های اخير بيجنگ صدها مليون دالر قرضهء خود را به کشورهای دوست بشمول کمبوديا و کشورهای فقير افريقا بخشيده است.

حکومت چين قبلا ً ۱۵۰ مليون دالر کمک را طی پنج سال به افغانستان تعهد کرده بود که بخشی ازان برای بازسازی شفاخانه ها و يک سيستم آبياری بمصرف می رسد.

چين و افغانستان يک سرحد مشترک خيلی کوچک دارند و بيجنگ گفته است که می خواهد مانع اين گردد که افغانستان پناه گاهی برای مسلمانان استقلال طلب منطقهء شين جيانگ شود.

XS
SM
MD
LG