لینک های دسترسی

کمک اضافی إستراليا به افغانستان - 2004-04-01


آستراليا ۱۹ مليون دالر اضافی را برای کمک بشرخواهانه و بازسازی به افغانستان تعهد کرده است.

الکزاندر دونر، وزير خارجهء آستراليا گفت اين کمک اضافی مجموع مساعدت آستراليا را از سال ۲۰۰۱ باينطرف به ۸۳ مليون دالر بلند می برد.

الکزاندر دونر در حاشيهء کنفرانس کمک دهندگان در برلين با خبرنگاران صحبت کرد.

XS
SM
MD
LG