لینک های دسترسی

دستگيری اعضای يک گروهء چپی در اروپا - 2004-04-02


پوليس در پنج کشور اروپائی طی حملات قبل از سپيده دم حد اقل ۵۳ عضو مظنون يک گروهء تندرو مارکسيستی را دستگير کرده است. مامورين در ايتاليا و ترکيه ميگويند مقامات در کشورهای ايتاليه، وترکيه در کشورهای خود شان و همچنان در آلمان، بلجيم و هالند عمليات هم آهنگی را براه انداختند. امروز در يک انکشاف ديگر مقامات در شمال يونان يک مرد آلمانی را که بداشتن علائق با عين گروه متهم است توقيف کردند. مقامات ميگويند اين بازداشت شدگان اعضای گروهء تندرو چپ افراطی موسوم به جبههء اردوی آزادی بخش انقلابی خلق هستند. ايالات متحده و اتحاديهء اروپائی اين سازمان را يک سازمان دهشت افگنی می خوانند.

XS
SM
MD
LG