لینک های دسترسی

Breaking News

دو وزير جديد در کابينهء افغانستان - 2004-04-13


رئيس دولت انتقالی افغانستان دو وزير جديد را تعيين کرده است.

يک نطاق گفت حامد کرزی بسم الله بسمل مأير معارف هرات را بحيث وزير جديد هوانوردی ملکی تعيين نموده است. او جانين ميرويس صادق ميشود که ماهء گذشته در جنگ های جناحی کشته شد.

سخنگوی گفت حامد کرزی همصنان حکيم تنيوال، والی خوست را بحيث وزير معادن و صنايع مقرر نمود. او جانشين جمعه محمد محمدی ميشود که در يک سانحهء هوائی در بيش از يک سال قبل وفات کرد.

XS
SM
MD
LG