لینک های دسترسی

Breaking News

دستگيری هشت نفر در کابل - 2004-04-19


۰قوای امنيتی افغانستان و قوای حفظ صلح برهبری ناتو در افغانستان هشت مرد را به سوء ظن ارتباط به يک گروهء محلی تندرو و شبکهء دهشت افگنی القاعده بازداشت کرده اند. يک نطاق قوای مساعدت امنيتی در افغانستان به خبر نگاران در کابل گفت در بين آنانی که بازداشت شده اند مردی است گفته می شود يک عضو عالی رتبهء گروه تندرو حزب اسلاميست. اين گروه برهبری جنگ سالار متواری گلبدين حکمتيار صدراعظم سابق است که گفته می شود با طالبان مخلوع و شبکهء دهشت افگن القاعده يکجا شده است.

نطاق از معرفی آنانی که در عمليات سپيده دم امروز بر بخش مرکزی کابل باز داشت شده اند، ابا ورزيد. ولی گفت مقامات اسنادی را بدست آورده اند که اين افراد را به آن دو گروه ارتباط می دهد و همچنان يک مقدار سلاح و مواد منفجره نيز بدست آمده است. نطاق قوای آيسف گفت اين يک عمليات بسيار مؤثر بود که مؤفقانه يک تعداد کسانی را از جاده های کابل بر داشت که تهديد آنی بر امنيت اين شهر بودند. اين تهاجم دومين عملياتی در يک هفته توسط قوای افغانی و بين المللی در کابل بود. هفتهء گذشته يک قوماندان عالی رتبهء گروهء حکمتيار همراه با پنج شورشی مظنون در يک عمليات مشترک با قوای امنيتی افغان دستگير شد. حزب اسلامی مسؤل چندين حمله بر قوای حفظ صلح در کابل قلمداد شده است .

XS
SM
MD
LG