لینک های دسترسی

Breaking News

ختم کنفرانس کمک دهندگان در کابل - 2004-04-23


اشرف غنی وزير ماليهء افغانستان در ختم کنفرانس سه روزهء مجمع انکشاف افغانستان در مورد قابليت افغانستان در ادارهء پولی که دريافت می کند ابراز اطمينان کامل نمود.

در ماهء جاری بيش از ۶۰ کشور و سازمان امدادی در برلين تکشيل جلسه دادند و برای افغانستان که کوشش می کند بعد از بيش از ۲۰ سال جنگ بازسازی نمايد، بيش از هشت مليارد دالر کمک وعده کردند.

اشرف غنی ميگويد نمايندگان کشورهای کمک دهنده که در هفتهء جاری در کابل تشکيل جلسه دادند موافقه کردند که افغانستان در راهء اتخاذ تصميم در مورد چگونگی مصرف اين وجوه پيشقدم خواهد شد. داکتر اشرف غنی گفت

“حکومت افغانستان مسؤل تعيين اجندای انکشافی است و همهء کشورهای کمک دهنده پذيرفته اند که طرزالعمل چنان باشد که رهبری بدست حکومت افغانستان قرار داشته باشد.”

در ماه های اخير حکومت افغانستان تدابيری را بمنظور ريشه کن کردن فساد اداری در داخل حکومت تدابيری را اتخاذ نموده که شامل تحقيقات روی يک افتضاح زمين و خانه در کابل است.

مامورين دولت ميگويند حمايت کنفرانس برلين بيمی را که از ناحيهء کم شدن علاقهء جامعهء جهانی به بازسازی افغانستان موجود بود کاهش داده است.

اشرف غنی ميگويد بعضی از کشورها از همين حالا به پرداخت وجوهء تعهدی آغاز کرده اند و او احساس اطمينان می کند که کشور ميتواند در طول سال احتياجات مالی خود را برآورده سازد. او گفت

“من خيلی خيلی تشويق شده ام و روش طوريست که همه چيز بمسير درستی در حرکت می باشد.”

افغانستان يکی از کشورهای فقير جهان است و عايد اوسط سالانهء فی نفر به کمی بيشتر از ۷۰۰ دالر ميرسد.

حکومت کوشش می کند زيربنای اساسی و مکاتب را بازسازی کند و يک قوای پوليس تربيه شدهء ملی را جانشين مليشای محلی سازد.

XS
SM
MD
LG