لینک های دسترسی

تصميم جديد در مورد هانک کانگ - 2004-04-26


رهبر هانگ کانگ از باشندگان آن قلمرو تقاضا کرده است که در پاسخ بتصميم امروزی عليهء انتخابات آرامش را حفظ کرده و منطقی باشند.

تونگ چی هوان، اداره کنندهء هانگ کانگ بعد ازان با خبرنگاران صحبت کرد که کميتهء قايم کانگرس ملی مردم در پيکنگ از اجازه دادن به انتخابات مستقيم برای اداره کنندهء آيندهء آن قلمرو در انتخابات سال ۲۰۰۷ و پارلمان در سال ۲۰۰۸ امتناع ورزيد. فعالين ديموکراسی در هانگ کانگ ازين تصميم انتقاد نموده گفتند که مغاير تعهد چين برای خودمختاری بنابه پاليسی يک کشور و دو نظام است که در سال ۱۹۹۷ حين تبديل کنترول از برتانيه به چين ميباشد. برتانيه که تا آن سال بر هانگ کانگ حکمروائی می کرد گفت ازين اقدام مايوس شده است.

XS
SM
MD
LG