لینک های دسترسی

مظاهرات افغان ها در اسلام آباد - 2004-04-28


فعالين حقوق بشر افغان در مقابل دفتر ملل متحد در اسلام آباد پايتخت پاکستان اجتماع کرده اند تا نگرانی شانرا در بارهء حکومت موجودهء افغانستان و انتخابات آينده ابراز دارند.

اجتماع روز پنجشنبه از طرف انجمن زنان انقلابی افغانستان ترتيب گرديده بود. اين فعالين از جامعهء بين المللی بشمول ايالات متحده انتقاد کردند که تا کنون اجازه داده بعضی از بنياد گرايان که به بد رفتاری عليه زنان معروف هستند اعضای حکومت جديد افغانستان گردند. اين مظاهرات همچنان بر طرفی چندين مامورعالی رتبهء افغانستان را بشمول محمد قسيم فهيم وزير د فاع تقاضا کرده تا بتوانند به جنايات عليه افغانها محاکمه شوند. اين فعاليتگران ميگويند اين افراد مساعی برای بهبود بخشيدن به وضع حقوق بشر و آوردن دموکراسی در افغانستان صدمه می زند. اما حاميان دولت انتقالی حامد کرزی اين نگرانی ها را رد نمودند. آنها ابراز اميد کردند که به کمک ملل متحد پيشرفت در راستای دموکراسی در افغانستان رو نما خواهد شد و انتخابات تاريخی آينده که قرار است در ماه سپتمبر داير گردد منصفانه و دموکراتيک خواهد بود.

XS
SM
MD
LG