لینک های دسترسی

Breaking News

مساعدت در راهء اسکان مجدد پناهندگان افغان - 2004-05-05


۰يک ادارهء امور پناهندگان ملل متحد پروگرام جديدی را در ايران برای کمک در سهولت بخشيدن به اسکان مجدد پناهندگان افغان آغاز کرده است.

اين پروگرام کمک های رايگان حقوقی را برای مساعدت در حل اختلافات مدنی مثل مسايل مربوط به کرايه نشينها و مالکين و يا عدم پرداخت معاشات که مانع بازگشت پناهندگان شده می تواند ، فراهم ميسازد. اين پروگرام در قضايای جنائی کمک نمی کند. نمايندهء ادارهء امور پناهندگان ملل متحد در ايران گفت اولين کميتهء حل اختلافات افغانها روز دو شنبه در تهران افتتاح گرديد . شش مرکز ديگر در شهر های مختلف در سر تاسر ايران مثل مشهد، زاهدان، کرمان، اصفهان ، قُم و شيراز باز خواهد گرديد.

بموجب اين موافقتنامه اين کميته که از طرف کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، ايران و افغانستان مشترکاً اداره می شود بيش از هفتصد هزار پناهندهء افغان از اپريل سال دو هزار و دو به اينطرف به وطن شان مراجعت کرده اند. ولی اين پروگرام که کمک های مالی را به مراجعت کنندگان فراهم می سازد تا ده ماهء دیگر بسر می رسد و ادارهء امور پناهندگان ملل متحد سعی دارد آنانی را که آرزوی باز گشت به وطن شانرا دارند تشويق کند قبل ازين ميعاد به وطن شان مراجعت کنند. ملل متحد می گويد ايران ميزبان تقريباً دو مليون پناهندهء افغان است که از آنجمله در حدود هشتصد هزار نفر پناهنده شناسائی شده اند.

XS
SM
MD
LG