لینک های دسترسی

Breaking News

پشتيبانی بش از رمزفلد - 2004-05-10


رئيس جمهور بُش در خلال سر و صدا های عامه روی گزارشهای مربوط به بدرفتاری عساکر ايالات متحده با زندانيان عراقی پشتيبانی محکم خود را از دانلد رمز فلد وزير دفاع ابراز داشت.

رئيس جمهور بُش امروز در وزارت د فاع ضمن صحبت با خبر نگاران از وزير دفاع تشکر نمود که بقول رئيس جمهور کشور را در جنگ عليه دهشت افگنی شجاعانه رهبری کرده است و وظيفه اش را به نحو احسن ايفا کرده است . يک تعداد دموکراتهای عمده استعفی وزير دفاع را بدليل افتضاح بد رفتاری با زندانيان عراقی مطالبه کرده اند. و امروز يک روزنامهء عمدهء نظامی سر مقاله ای نشر کرده که در حقيقت بر کناری وزير دفاع را مطالبه کرده است . اين سر مقاله بد رفتار ی ها را ناکامی خوانده که مستقيماً متوجهء وزارت دفاع بوده و باز خواست از آنها لازمی است .

XS
SM
MD
LG