لینک های دسترسی

صدراعظم جديد هند من موهن سنگ و کابينه اش حلف وفاداري ياد کرد - 2004-05-23


صدراعظم جديد تحصيل يافته در يونيورستي آکسفوردهند من موهن سنگ و کابينه اش حلف وفاداري ياد کرد. من موهن سنگ که يک سيک است امروز شنبه طي مراسم پر رونقي در قصر رياست ءجمهوري هند در دهلي جديد حلف وفاداري ياد کرد. اين مراسم چند ساعت بعد از مباحثات داغي با احزاب شامل در ائتلاف صورت گرفت حکومت جديد سنگ از جانب ۱۱ حزب حمايت ميشود که با حزب گانکرس من موهن سنگ در يک ائتلاف يکجا شدند. دوحزب کمونيست و چهار گروه کوچکتر تصميم گرفتند تا بدون شامل شدن رسمي بان ، در پارلمان يکجا شوند.

XS
SM
MD
LG