لینک های دسترسی

Breaking News

يک بم  در نزديکي  موتر ملل متحد منفجر گرديد  - 2004-05-26


يک بم در نزديکي موتر ملل متحد هنگامي منفجر گرديد که موتر از پلي در شمال افغانستان عبور مينمود. ديويد سنگه نطاق ملل متحد به خبرنگاران در کابل گفت که اين حادثه روزچهارشنبه در نزديکي شهر تالقان در شمال ولايت تخار صورت گرفت اما باعث جراحاتي نگرديد.

موجي از تشدد عليه قواي بين المللي حفظ صلح و کارمندان ملل متح صورت ميگيرد که براي انتخابات تاريخي رياست جمهوري و پارلماني افغانستان کمک ميکنند که قرار است در ماه سبتمبر دائر گردد. بقاياي طالبان تهديد کرده اند که آمادگي براي انتخابات را برهم بزنند. اما باوجود حملات عليه کارمندان انتخابات ، مامورين افغان و ملل متحد براي انجام کار روي ثبت نام راي دهندگان فشار مياورند.

XS
SM
MD
LG