لینک های دسترسی

درباره  تحقيقات روي روش با زندانيان افغان - 2004-06-01


قوماندان قواي امريکا در افغانستان در مورد آنچه که اقدام سريع درباره تحقيقات روي روش با زندانيان افغان در قيد امريکا خواند، تعهد نمود. تورن جنرال دويد بارنو هنگام صحبت با خبرنگاران در کابل امروز گفت بررسي جامع وکاملِ تمام مراکز توقيف ائتلاف در افغانستان را که وي دوهفته قبل امرداده بود بايد در اواسط ماه جون تکميل گردد.

اين تحقيقات بدنبال اتهامات سو رفتار با زندانيان در مراکز توقيفي در افغانستان صورت ميگيردکه توسط امريکا اداره ميشوند واتهامات مشابه عليه قواي امريکا در عراق را منعکس ميسازد. قواي امريکا در حال حاضر حدود ۴۰۰ افغان را در قيد دارد که بسياري آنها با تندرويي هاي مسلح ِبقاياي رژيم سابق طالبان ارتباط دارند.

XS
SM
MD
LG