لینک های دسترسی

گروه مراقبت از حقوق بشر:ايران اقدامات جهت سرکوبي ناراضيان سياسي را با باز داشتهاي فوري و شکنجه  ناراضيان سياسي افزايش بخشيده است  - 2004-06-07


هيومن رايتس يعني گروه مراقبت از حقوق بشر ميگويد ايران اقدامات جهت سرکوبي ناراضيان سياسي را با باز داشتهاي فوري و شکنجه ناراضيان سياسي افزايش بخشيده است. اين سازمان حقوق بشرمستقر درنيويارک در يک گزارش تازه آنچه را مدارک سورفتار هاي مکررِ ناراضيان ميخواند مستند نموده است.

سارا واتسن رئيس بخش شرق ميانه و شمال افريقاي اين سازمان ميگويد اين ادعا هاي تهران که ميگويد شکنجه را بحيث يکي از روش تحقيقات منع قرار داده ، دروغ محض است .وي ميگويد تحقيقات بعضِي خبر نگاران ، روشنفکران و فعالين سياسي، سايرين را از ابراز نظرات شان ترسانيده است. پارلمان ايران قبل از ختم معياد فعلي اش، فيصله نامه منع شکنجه را تصويب نمود اما گروه مراقبت از حقوق بشرمي گويد، آن فيصله نامه تاکنون عمدتا غير قابل تطبيق باقيمانده است .

XS
SM
MD
LG