لینک های دسترسی

حامد کرزی در واشنگتن - 2004-06-16


رئيس جمهور بُش ابتکارات جديدی را برای کمک به افغانستان آشکار نموده گفت ايالات متحده تعهد راسخ برای کمک به افغانسان جهت مرفه شدن آن کشور دارد. رئيس جمهور بُش اين پروگرامها را امروز پس از ملاقاتی در قصر سفيد اعلام کرد. او در يک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان گفت يکی از اين پروگرامها تربيهء سياستمداران افغانستان به روش دموکراسی خواهد بود . رئيس جمهور گفت يک پروگرام مشترک ايالات متحده و افغانستان فراهم ساختن کتب درسی و مکاتب برای اطفال افغانستان است و افزود دو کشور در نظر دارند موافقتنامهء تجارتی ذات البينی را تعقيب کنند. قبل بر آن حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان در بيانيه ای در محضر جلسهء مشترک کانگرس ايالات متحده که به ندرت داير می گردد گفت کشورش در کوشش برای اعمار مجدد پس از ده ها سال جنگ به سر مايه گذاری خارجی نياز دارد. حامد کرزی همچنان از ايالات متحده به نسبت پشتيبانی اقتصادی و نظامی اين کشور تشکر نموده گفت بدون اين کمک ها افغانستان از عصر طالبان بدر آمده نمی توانست و نه در باز سازی مکاتب ، سرکها و سيستم مراقبتهای صحی به پيشرفتی نايل شده می توانست.،

XS
SM
MD
LG