لینک های دسترسی

کرزی مدال ازادی گرفت - 2004-07-05


حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان مدال آزادي فلادلفيا را در مراسمي درين شهر شرقي ايالات متحده قبول نمود و از مردم امريکا بخاطر کمک به کشورش براي بدست آوردن آزادي تشکر نمود. حامد کرزي ديروز درين مراسم به حضار گفت افغانهاي زيادي براي بدست آوردن آزادي شان جان داده اند و بايد اکنون براي دفاع از آزادي جان نثاري کنند. اين جايزهء سالانه از طرف بنياد فلادلفيا براي رهبري داده ميشود که آزادي را پيگيري ميکند. برند گان اين جايزه شامل کوفي عنان منشي عمومي ملل متحد ، کيم داي جُنگ رئيس جمهور سابق کورياي جنوبي و اف دبليودی کلرک و نلسن مانديلا روساي جمهور سابق افريقاي جنوبي ميباشند. افغانستان براي انتخاباتي آمادگي ميگيرد که قرار است با وصف تلاش هاي خشونتبار بمنظورجلو گيري ازان توسط حکومت مخلوع طالبان ، تا چند ماه ديگر داير نمايد.

XS
SM
MD
LG