لینک های دسترسی

جلسه برای تعيين تاريخ انتخابات افغانستان - 2004-07-07


اعضاي کميسيون مشترک ملل متحد و افغانستان براي تنظيم انتخابات آخرين مذاکرات را امروز در کابل در مورد اينکه چه وقت انتخابات رياست جمهوري و پارلماني در افغانستان داير گردد بعمل مي آورند. آيکوت تفصيل نطاق اين کميسيون ميگويد مشوره ها با تمام جوانب ذيدخل تکميل گرديده است . قبل بر آن مامورين گفتند انتخابات رياست جمهوري در اواسط ماه اکتوبر امکان پذير است ولي مشکلات لوژستيکي و امنيتي شايد انتخابات پارلماني را که قرار بود همزمان با انتخابات رياست جمهوري داير گردد ، به تعويق خواهد انداخت.

تا کنون در حدود شش مليون افغان از جملهء تقريباً ده مليون نفر واجد شرايط راي دهي ، براي راي دادن ثبت نام شده اند با وصف آنکه موج خشونتها از طرف بقاياي رژيم سابقهء طالبان ادامه داشته است. طالبان تعهد کرده اند که انتخابات را مختل خواهند ساخت و ميگويند که انتخابات به معني استحکام حکومت تحت الحمايهء ايالات متحده در کابل خواهد بود.

XS
SM
MD
LG