لینک های دسترسی

بررسی شرايط زندانيان افغان - 2004-07-07


نظاميان ايالات متحده در افغانستان بر رسي شرايط براي زندانيهاي افغان را در خلال ادعا هاي شکنجه و ساير بد رفتاري ها با زنداني ها تکميل کردند. بريد جرنال چارلز جکوبي اين گزارش را به دگرجنرال ديويد بارنو که اين بر رسي را اززندانها در افغانستان در ماه مي هدايت داده بود تسليم داده است . يک نطاق نظامي ايالات متحده ميگويد قسمتهاي از اين گزارش بزودي نشر خواهد شد. جنرال بارنو که قومانداني تقريباً بيست هزار عسکر امريکائي را در افغانستان بدوش دارد گفته است از دريافتهاي اين گزارش براي بهبود بخشيدن هاي لازمي در تاسيسات زندانها استفاده خواهد کرد. نظاميان ايالات متحده تحقيقات جداگانهء را بر مرگ حد اقل پنج افغان براه انداخته اند که گفته ميشود در زمانيکه در باز داشت عساکر امريکائي بودند هلاک گرديده اند.

XS
SM
MD
LG