لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت ايالات متحده تقريباً نيم مليارد دالر قرضه پاکستان را بخشيد - 2004-07-16


حکومت ايالات متحده تقريباً نيم مليارد دالر قرضه پاکستان را منحيث بخشي از پروگرام جاري کمک، بخشيده است ننسي پاول سفير ايالات متحده در پاکستان ميگويد اين عفو قرضه انتقالي است از ثبات بخشيدن به اشتراک در رشد اقتصادي و انکشاف دامنه دار اقتصاد آن کشور حتي بعد از عفو اين ۴۹۵ مليون دالر و عفو يک مليارد دالر در سال گذشته، پاکستان در حدود يک مليارد دالر ديگر از ايالات متحده مقروض است از وقتي پاکستان يک متحد عمده ايالات متحده در جنگ عليه دهشت افگني شد، کمک ايالات متحده به آن کشور توسعه زيادي نمود جورج بش، رئيس جمهور يک کمک ۳ مليارد دالري سه ساله را براي پاکستان پيشنهاد کرده که هنوز هم تحت بحث ميباشد

XS
SM
MD
LG