لینک های دسترسی

Breaking News

مطالعات نشان ميدهد که  افغانها  از  بيماري  دقيت رنج  مي کشند - 2004-08-04


يک مطالعه جديد نشان ميدهد که اکثريت افغانها از بيماري دقيت و تشوشات و مناصفه مردم افغانستان از بي نظمي ناشي از فشار هاي روحي رنج ميکشند مرکز کنتررول امراض و مطالعات وقايوي در ايالات متحده ميگويد جنگ و خشونت باعث به وجود آمدن چنين وضعي گرديده است ولي مي افزايد افغانها همچنان با کمبود مواد غذائي ، آب ، سر پناه و مراقبت هاي صحي مواجه هستند طبق تخمين هاي به عمل آمده تنها يک ثهارم نفوس افغانستان به آب آشاميدني صحي و هشتم حصه نفوس افغانستان به اصول حفظ الصحه دسترسي دارند افغانستان همچنان کمترين شاخص صحي را در جهان دارد مثل طول عمر و حجم وفيات اطفال ايالات متحده براي کمک درين زمينه هزاران نقل کتابهاي را به افغانستان ميفرستد که بنام کتب سخن زن معروف است که از تصاوير و صدا براي تدريس به افغانها در باره مفاهيم اولي صحي استفاده خواهد کرد

XS
SM
MD
LG