لینک های دسترسی

اشتراک اولين زن از افغانستان در بازي هاي المپيک - 2004-08-18


امروز طي يک روي داد تاريخي در بازي هاي المپيک آتن فريبا رضائي اولين زن از افغانستان شد که در بازي هاي المپيک اشتراک کرد فريبا رضائي يکي از دو زن در تيم پنج نفري افغانستان در مسابقات المپيک است روبينا مقيم يار خانم ديگر افغان است که در مسابقات دوش اشتراک خواهد نمود اين دوشيزه جوان افغان در مسابقه جودو ظرف ۴۵ ثانيه به سيسيلا بلانکوي هسپانيه باخت اما فريبا رضائي مکرراً گفته است که همين که در مسابقات اشتراک کرده مسرور است تحت حکمروائي طالبان زنان افغان از اشتراک در مسابقات ورزشي منع شده بودند آن پاليسي مقامات المپيک را واداشت تا افغانستان را از اشتراک در مسابقات سدني در چهار سال قبل بازدارند فريبا رضائي بخاطري با جودو آشنائي داشت که فاميلش در دوره حکمروائي طالبان در پاکستان زندگي ميکرد اکنون که افغانستان دوباره به بازي هاي المپيک دعوت شده، فريبا رضائي و روبينا مقيم يار گفته اند که اميدوارند ساير زنان افغانستان از سرمشق آنها پيروي کنند

XS
SM
MD
LG