لینک های دسترسی

شوکت عزيز، راه را براي انتخاب بحيث صدراعظم آينده باز کرده است - 2004-08-20


پاکستان رسماً اعلام کرده است که شوکت عزيز، وزير ماليه در دو انتخابات ميان دوره اي پيروز شده و راه را براي انتخاب بحيث صدراعظم آينده باز کرده است ارشاد حسن خان کمشنر انتخابات نتيجه انتخابات روز چهارشنبه را در حوزه هاي اتک و تارپکار اعلام کرد شوکت عزيز امروز منحيث عضو پارلمان حلف وفاداري ياد کرد انتظار ميرود پارلمان او را هفته آينده بحيث صدراعظم انتخاب نمايد وزير ماليه را پرويز مشرف در ماه جون بحيث صدراعظم کانديد کرد ولي براي اينکه او واجد شرايط انتخاب شود بايد عضو پارلمان انتخاب ميگرديد اعضاي پارلمان از دو حوزه استعفي دادند تا انتخابات ميان دوره اي را ناگزير ساخته باشند

XS
SM
MD
LG