لینک های دسترسی

محاکمهء سه جنگجوی خودسر امريکائی در کابل - 2004-08-23


وکلاي مدافع سه امريکائي که به زنداني ساختن و شکنجهء افغان ها متهم هستند مدارکي را ارائه کرده اند که يکي از متهمين را بيک مامور عاليرتبهء افغانستان ارتباط ميدهد.

يک ويديوتيپ نشان ميدهد که يونس قانوني، وزير معارف سابق به جانثن ايدما، رهبر اين دستهء جنگجويان خودسر تبريک ميگويد. يونس قانوني همچنان پيشنهاد ميکند که بمنظور کمک به قواي ايدما مامورين امنيتي را بگمارد . مدعي العمومان استدلال ميکنند که متهمين در کابل يک زندان خصوصي داشتند و چندين تن از زندانيان را شکنجه کرده بودند.

جانثن ايدما همچنان ميگويد او و دو همقطارش با وزارت دفاع ايالات متحده مکرراً در تماس بوده اند. اما حکومت و قواي نظامي ايالات متحده هر نوع ارتباط را با ايدما تکذيب کرده اند.

اگر اين اشخاص گنهگار ثابت شوند با عرصه هاي تا ۲۰ سال زندان مواجه ميباشند. چهار افغان نيز باتهام همکاري با آنها تحت محاکمه قرار دارند.

XS
SM
MD
LG