لینک های دسترسی

رد کردن تقاضای استعفي رقباي انتخابات توسط حامد کرزي - 2004-08-25


حامد کرزي، رئيس دولت انتقالي افغانستان تقاضاي رقباي انتخاباتي اش را براي استعفي رد کرده و آنرا مغاير قانون اساسي خوانده است ولي رقباي او گفتند که حق تقاضاي استعفي را دارند اين تقاضا را ۱۲ کانديد رياست جمهوري که در انتخابات نهم اکتوبر بمقابل کرزي خود را کانديد کرده اند بعمل آوردند کانديدان رقيب گفتنداگر حامد کرزي تا روز چهارشنبه استعفي نکند مقاطعه با انتخابات را تحت غور قرار خواهند داد آنها استدلال ميکنند که کرزي منحيث رئيس جمهور برحال امتياز غير منصفانه اي دارد حامد کرزي در جريان مصاحبه با تلويزيون خيبر پاکستان اين تبصره ها را بعمل آورد او گفت در قانون اساسي افغانستان نوشته شده که رئيس دولت انتقالي تا وقت بقدرت رسيدن رئيس جمهور جديد بکار خود ادامه ميدهد

XS
SM
MD
LG