لینک های دسترسی

تخلفات حقوق بشري در ازبکستان  - 2004-09-09


يک گروه متبارز مدافع حقوق بشر ميگويد ازبکستان در عکس العمل به حملات خشونتبار درانکشور در ماه هاي مارچ و اپريل گذشته بار ديگر به شکنجه و تخلفات بر حقوق بشري اقدام کرده است گروه مدافع حقوق بشر مستقر در نيو يارک بنام نظارت بر حقوق بشر آنچه را که موج اخير اختناق خوانده در دو نامه به اسلام کريموف رئيس جمهور ازبکستان فرستاده که امروز علني ساخته شد درنامه اولي سازمان نظارت بر حقوق بشر قضاياي از توقيفهاي خود سرانه، اذيت کرد و بد رفتاري با نا راضيان مسلمان را مسجل ساخته است نامه دومي جزئيات تخلفات از معيار هاي محاکمه منصفانه در در محاکمه اخير پانزده متهم به دهشت افگني، قتل و ساير اتهامات مربوط به خشونتهاي مارچ و اپريل گذشته در محکمه عالي ازبکستان ارائه داشته است اين سازمان مدافع حقوق بشر ميگويد گر چه حکومت افراطيون را مسؤل خشونتها ميداند ولي عکس العمل آن وسيعاً مسلمانان مستقل را هدف قرار داده است

XS
SM
MD
LG