لینک های دسترسی

معاون رئيس جمهورا يران بزودي حکومت را ترک خو اهد گفت - 2004-10-04


در ايران معاون رئيس جمهور، علي ابتاهي ، يکي از اصلاح طلبان برجسته در نظام بر سر قدرت گفته است حکومت را ترک خو اهد گفت

ابتائي به آنش خبري محصلين ايران گفت انتظار ميکشد محمد خاتمي رئيس ايران استعفااش را بپذيرد و افزود متوقع است در رزمينه بزودي تصميم گرفته شود اين معاون رئيس جمهوري ايران به عنون يکي از افرادي شناخته ميشود که داراي بيشترين صراحت لهجه در جنبش يک زمان قوي اصلاح طلبان ايران است اما او به آژانس خبري محصلين گفت به اين نتيجه رسيد ديگر نميتواند مسئوليت هاي خودرا ، به خاطر موجوديت اختلافات با محافظه گراياني که درانتخابات پارلمني ماه فبروري بر پارلمان سلطه يافتند ، ايفا کند خبر پلان ابتائي مبني بر استعفاي او از مقام معاوني رياست جمهوري ايران امروز دوشنبه ، يک روزبعد از آن پخش شد که پارلمان تحت سلطه محافظه گرايان ايران احمد خرم، وزير حمل و نقل و يکتن اطلاح طلب ديگررا ماخذه کرد خرم از عهده اش به خاطراتهامات فساداداري و سواداره از سوي محافظه گرايان، سبکدوش ساخته شد

XS
SM
MD
LG