لینک های دسترسی

ارتباطي قتل يک نفر در پشاور با عمليه ثبت نام مهاجرين براي شرکت در انتخابات  - 2004-10-06


دفتر ساحوي انتخابات رياست جمهوري افغانستان در پشاور پاکستان ميگويد که قتل يک نفر در منطقه ناصرباغ آن شهر کدام ارتباطي با عمليه ثبت نام مهاجرين براي شرکت در انتخابات ندارد

XS
SM
MD
LG