لینک های دسترسی

Breaking News

سروي و بررسي يونيسف از وضع صحي و اجتماعي در افغانستان  - 2004-10-06


يک سروي و بررسي ملل متحد ازوضع صحي و اجتماعي در افغانستان بهبودي را از بررسي و مطالعه سال ۱۹۹۶ به اين طرف نشان ميدهد اما در عين حال اين بررسي نشان ميدهد که اطفال افغان در نا مساعد ترين وضع در جهان قرار دارد سروي و بررسي يونيسف بيش از بيست هزار خانواده افغان بعد از برانداختن طالبان از قدرت نشان ميدهد که شمول در مکاتب در بين دختران از ۱۴ فيصد به ۴۰ فيصد ارتقا کرده است بطور کلي سطح تعليم بلند رفته اما هنوز ۴۵ فيصد اطفال از رفتن به مکاتب ابتدائي محروم هستند

واکسينشن نيز در انکشور ارتقا کرده که ۸۰ تا ۹۰ فيصد اکنون عليه سرخکان و پوليو يا فلج اطفال واکسن ميشوند باوجود دسترسي به شفاخانه ها و کلينک هاي صحي ، تعداد مرگ و مير نوزادان به بلند ترين تعداد در سطح جهاني ميباشد که از شش طفل افغان يک نفر قبل از رسيدن به پنج سالگي ميميرد

XS
SM
MD
LG