لینک های دسترسی

جهت تأمين امنيت در ولايت غزني يک قرار گاه جديد امنيتي تشکيل شد - 2004-10-06


جهت تأمين امنيت در ولايت غزني يک قرار گاه جديد امنيتي تشکيل شده که استفاده از موتر سايکل و موتر هاي بدون نمبر پليت را تا ختم انتخابات ممنوع قرار دادده است

XS
SM
MD
LG