لینک های دسترسی

بانگ جهاني:براي حل مساله مواد مخدره در افغانستان به وقت ، پول و نظارت ضرورت است  - 2004-10-12


بانک جهاني ميگويد که براي حل مساله توليد هيروئين در افغانستان براي هميشه ، چيزيکه ضرورت است وقت ، انکشاف کمک و امداد و مراقبت و انظباط ضرورت است. ويليم بيرد مشاور عالي رتبه بانک به VOA گفت که زرع کوکنار يکي از مشکل ترين موضوعات براي حکومت افغانستان است که بايد حل کند. نظام سخت گيرانه سابق طالبان، اقدامات بسيار شديد را براي کشت کوکنار تا اتخاذ کرده بود إنرا به تقريبا صفررسانيده بود.

حکومت انتقالي بعد از طالبان بطور غير موفقانه سعي کرد تا عوض کشت خشخاش به دهاقيني که مزارع کوکنار را از بين ببرند، پول تاديه نمايد. بيرد تذکر داد که هر دوي اين مساعي صرف راه حل موقتي است. وي گفت که يگانه راه حل اين مشکل بطور دائمي ، هردو طريق است هم انظباط شديد و هم رهايي زارعين از قرض ووام.

XS
SM
MD
LG