لینک های دسترسی

قوماندان ايالات متحده ميگويدبا انتخابات در افغانستان ، تفنگ سالاري خاتمه ميابد - 2004-10-13


قوماندان قواي ايالات متحده در افغانستان ميگويد که انتخابات رياست جمهوري روز شنبه مرحله قاطع است که پايان تفنگ سالاري در اين کشور جنگ زده خوانده ميشود جنرال ديويد بارنو، امروز چهارشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که انتخابات اين مطلب را تاکيد نمود که مردم افغانستان ميتوانند براي يک آينده ديموکراتيک بر مبناي حکمروائي قانون ، اميدوار باشند

در عين زمان مامورين انتخابات افغانستان ميگويند که انها اماده اهستند تا شمارش آرا را بعد از ان آغاز کنند که کارمندان ملل متحد روي بي نظمي هاي ادعا شده در انتخابات تاريخي انکشور تحقيق شانرا تکميل نمايند اکثر کانديدان رقيب حامد کرزي ، رئيس دولت انتقالي افغانستان در حاليکه پروسه راي دهي هنوز جريان داشت از بي نظمي شکايت نمودند اما يونس قانوني رقيب عمده حامد کرزي و چند کانديد ديگر از انوقت تا کنون موافقه کرده اند که بعد از تحقيق و بررسي نتايج انتخابات را قبول خواهند کرد يک بررسي انفرادي از راي دهندگان نشان ميدهد که حامد کرزي واضحا برنده است

XS
SM
MD
LG